Limassol

Pareklisia House

St. Raphael Plot

Mesa Yeitonia House

Apesia Plot

Apesia Village